Menu

Księgowa Kraków

Księgowa w Krakowie. Najlepsze porady i wskazówki dotyczące księgowości.

Kontrola skarbowa - prawa i obowiązki przedsiębiorcy.

porady-prawne1

Kontrola skarbowa to jedno z bardziej stresujących doświadczeń dla przedsiębiorcy. W czasie inspekcji jest on zobowiązany do udostępnienia kontrolerom akt, ksiąg i innych firmowych dokumentów. Prócz szeregu obowiązku posiada jednak prawa, z którymi liczyć muszą się inspektorzy.

W trakcie trwania kontroli, kontrolowany ma prawo do uczestniczenia we wszystkich kontrolowanych czynnościach. Może zdecydować się także na ustanowienie pełnomocnika, który będzie go reprezentował. W razie jakichkolwiek niejasności jest on uprawniony do złożenia zastrzeżenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec prowadzenia czynności kontroli skarbowej.
W przypadku gdy funkcjonariusze przekroczą swoje uprawnienia przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowania za szkody poniesione z tego tytułu.

Należy mieć jednak na uwadze, że kontrolowany musi udostępnić kontrolerom niezbędną dokumentację, przetłumaczyć ją na język polski w razie potrzeby, a także zapewnić wstęp do firmowych budynków oraz lokali i pomieszczeń. Inspektorzy maja również prawo do filmowania, fotografowania oraz tworzenia nagrań dźwiękowych za pomocą nośników informacji.


Księgowość pełna - koszmar przedsiębiorców!

porady-prawne1

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do rozliczenia się z państwem z osiągniętego w danym roku dochodu.
Rozliczeń tych można dokonać w formie księgowości pełnej lub uproszczonej.
Wybór formy opodatkowania jest jednak danemu przedsiębiorstwu narzucony odgórnie. O ile księgowość uproszczoną tworzy zbiór prostych zasad opracowanych dla niewielkich przedsiębiorców, tak jej pełny odpowiednik stanowi wariant dużo bardziej zaawansowany, a co się z tym wiąże również bardziej kosztowny.

Do rozliczania się na podstawie księgowości pełnej zobowiązane są firmy, których przychód z lat ubiegłych przekroczył 800 tysięcy euro, a także niezależnie od osiągniętego dochodów, spółki kapitałowe, tj. jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna.

W ramach księgowości pełnej jednostki te są zobowiązane do:
-prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych,
-określania stanu aktywów i pasywów,
-wyceny aktywów i pasywów,
-sporządzania sprawozdań finansowych,
-gromadzenia i magazynowania dowodów księgowych.

Powyższe kwestie są na tyle skomplikowane, że wymagają zlecenia ich profesjonalistom, a więc wyspecjalizowanym w tej dziedzinie biurom rachunkowym. Niestety tzw. outsourcing nie należy do usług tanich, co znacznie odbija się na sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Pełnomocnictwo dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych od 2016 roku

porady-prawne1

Od 1 lipca 2016 roku zostaną wprowadzone nowe przepisy, dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego. Ich wprowadzenie stanowić będzie większe ułatwienie dla podatników, korzystających z usług biur rachunkowych i kancelarii podatkowych

Wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego dla firm, prowadzących księgowość innych podmiotów prawnych da możliwość działania w imieniu Klientów we wszystkich sprawach związanych z podatkami, organami prawnymi i organami kontroli skarbowej już w czasie toczącej się sprawy. Bowiem do tej pory możliwe było to dopiero po wszczęciu postępowania. 

Wszelkie zawiadomienia o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu w zakresie pełnomocnictwa ogólnego będzie się składać za pośrednictwem CEIDG, ale tylko i wyłącznie elektronicznie

Plan kont księgowych w firmie

porady-prawne1

Plan kont księgowych najczęściej sporządzany przez głównego księgowego, ma na celu uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych. Służy głównie do prawidłowego opracowania bilansu oraz rachunku zysków i strat. Nie ma on narzuconego wyglądu, jednak powinien spełniać pewne wymogi zawarte w Ustawie o rachunkowości.

Jak powinien wyglądać plan kont księgowych?

Plan kont księgowych powinien składać się z kont podstawowych (syntetycznych), którym celem jest określenie głównych operacji finansowych oraz kont analitycznych pozwalających na uszczegółowienie zapisów na koncie syntetycznym. Oba rodzaje kont się uzupełniają.

Korzyści z prowadzenie planu kont księgowych:

– pozwala na prawidłowe sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

– możliwe ujęcie sytuacji finansowej z działalności,

– pozwala na pokazanie wysokości i źródła uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję na podstawie planu kont księgowych mogą w przyszłości lepiej zagospodarować pieniądze, ponieważ plan często jest podstawą opracowania polityki finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki planowi wiemy jak i ile pieniędzy wydaliśmy. Każda firma wypracowuje własny wygląd planu kont księgowych.

 

plan_kont_ksiegowych

 

© Księgowa Kraków
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci